Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Goedkoopbodemonderzoek.nl

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is op alle door Goedkoopbodemonderzoek.nl (hierna te noemen GBO) aanvaarde opdrachten deze Algemene Voorwaarden van toepassing, alsmede de “Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur- DNR 2011” (hierna te noemen DNR) met inachtneming van de onderstaande bepalingen.

1.2 De opdrachtgever wordt geacht de DNR met bijlagen te kennen. Een exemplaar van de DNR wordt op verzoek gratis naar keuze per e-mail toegezonden. Een specimen van de DNR is downloadbaar van de website van NLingenieurs (https://www.nlingenieurs.nl/assets/pdfs/976e0ef3b6/Rechtsverhouding- DNR2011-juli2013-NED.pdf).

1.3 In geval van tegenstrijdige bepalingen in de offerte, deze Algemene Voorwaarden en de DNR zal de inhoud van de offerte prevaleren boven de Algemene

Voorwaarden, die op hun beurt zullen prevaleren boven de DNR.

1.4 De opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het verlenen van de opdracht akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze Algemene

Voorwaarden en de DNR en afstand te hebben gedaan van toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde eigen Algemene Voorwaarden.

1.5 De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitgesloten.

Artikel 2: Offertes en opdrachtbevestigingen

2.1 Al onze offertes – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij. Herroeping na aanvaarding door de wederpartij zal onverwijld dienen te geschieden.

2.2 Alle offertes van GBO hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Een opdracht wordt eerst tot stand gekomen geacht, na ontvangst van een ondertekende opdrachtbevestiging, dan wel na schriftelijke bevestiging van de opdracht door GBO.

2.4 Partijen komen voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht de in rekening te brengen tarieven per tijdseenheid voor de bij de opdracht betrokken functiegroepen of medewerkers schriftelijk overeen. De tarieven worden jaarlijks per 31 december geïndexeerd conform het indexcijfer “prijsindexcijfer consumptie CBS” dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is vastgesteld.

2.5 Indien de offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens, en deze gegevens bij aankomst op de werklocatie onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, of deze gegevens naderhand wijzigingen, heeft GBO het recht om de in de offerte vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

Artikel 3: Prijsbepaling en betalingen

3.1 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd enige aftrek, verrekening, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

3.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn de factuur voldoet, is de opdrachtgever zonder nadere in gebreke stelling in verzuim en zal GBO

vrij zijn de incasso van het (de) openstaande bedrag (en) over te dragen aan een incassobureau.

3.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij vanaf de datum van verzuim een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke vertragingsrente vermeerderd met 3% per jaar, alsmede alle (buiten-) gerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de hoofdsom.

3.5 De offerte is mede gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt en de op de datum van de offerte geldende kosten bepalende factoren. Vanaf deze datum worden prijs-,kosten- en loonwijzigingen waaronder begrepen aan GBO op te leggen heffingen, belastingen, retributies en dergelijke, respectievelijk verhogingen daarvan, doorberekend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.6 Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

3.7 GBO is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod (offerte) een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen

Artikel 4: Meer- en minderwerk

4.1 GBO is gerechtigd tegen de overeengekomen tarieven en met in achtneming van het bepaalde in art. 3 van deze Algemene Voorwaarden meerwerk in rekening te brengen indien in het kader van de vervulling van de opdracht extra werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk blijken te zijn.

4.2 Als meerwerk wordt mede beschouwd al het werk dat door GBO, hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften, wordt uitgevoerd. Tevens geldt als meerwerk de kosten van extra werkzaamheden die gevolg zijn van niet aan GBO toerekenbare aanpassingen c.q. stagnaties in de planning van een overeengekomen opdracht, alsmede de extra werkzaamheden die voortkomen uit door de opdrachtgever gewenste aanpassingen van definitieve versies van rapportages.

Artikel 5: Vrijwaring, aansprakelijkheid en geschillen

5.1 GBO is jegens de opdrachtgever eerst aansprakelijk indien er sprake is van toerekenbare tekortkoming, de opdrachtgever GBO schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen, en GBO aan deze sommaties niet of niet tijdig heeft voldaan.

5.2 Zodra de opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens GBO heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van de eventuele aanspraak jegens GBO schriftelijk aan GBO mede te delen op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding jegens GBO een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor GBO aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt nalaten begrepen.

5.3 Met uitdrukkelijke uitsluiting van het gestelde in art. 15 van de DNR is iedere aansprakelijkheid van GBO steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van GBO. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de voor de opdracht ter zake waarvan de schade is ontstaan overeengekomen prijs, met een maximum van € 100.000. Indien de opdrachtgever consument is geldt in afwijking van de vorige zin dat, indien om welke reden dan ook geen uitkering door verzekeraar plaatsvindt, de aansprakelijkheid voor schade ter zake van opdrachten waarvoor een prijs is overeengekomen die lager is dan € 75.000, de maximale aansprakelijkheid € 75.000 bedraagt.

5.4 GBO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van GBO gaat nooit verder dan bepaald in deze

Algemene Voorwaarden, ongeacht of er sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit anderen hoofde, met name onrechtmatige daad.

5.5 In geen geval is GBO aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever onvoldoende of onduidelijke informatie wordt verstrekt over de ligging van kabels en leidingen op privaat terrein.

5.6 Aan de informatie op de website van GBO, www.goedkoopbodemonderzoek, kunnen geen aanspraken of rechten worden ontleend. GBO is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door of voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) de website.

5.7 GBO beschikt over een klachtenprocedure welke bij geschillen kan worden gevolgd. De klachtenprocedure wordt op verzoek kosteloos per e-mail beschikbaar gesteld. De opdrachtgever heeft in elk geval van bodemonderzoek, welke onder het procescertificaat van de BRL 2000 is uitgevoerd, de mogelijkheid de klacht, nadat deze is gemeld bij GBO, ook kenbaar te maken bij de certificerende instelling.

Artikel 6: Aanvullende bepalingen voor milieukundig bodemonderzoek

6.1 De opdrachtgever zal voorafgaand aan de werkzaamheden aan GBO de volgende informatie verschaffen: actuele tekeningen van de onderzoekslocatie en tekeningen, waarop de ligging van kabels, leidingen en andere zich op of in de bodem bevindende obstakels (privaat terrein) duidelijk staan aangegeven. GBO zal zelf zorgdragen voor het aanvragen van KLIC-informatie (publiek terrein).

6.2 Indien de onder 6.1 bedoelde informatie niet verschaft kan worden, staat het GBO vrij de opdracht al dan niet uit te voeren. Onder verwijzing naar het bepaalde in art. 5.2 wordt nadrukkelijk bepaald dat indien GBO overgaat tot uitvoering van het onderzoek, door GBO geen verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid voor enig gevolg c.q. schade wordt aanvaard. Dit geldt ook ingeval sprake is van onvolledige of onjuiste informatie.

6.3 Door de opdrachtgever zal worden gezorgd voor de nodige vergunningen en/of toestemmingen voor het gebruiken van de wegen naar en van het werkterrein en voor het uitvoeren van de werkzaamheden op het terrein.

6.4 Kosten die ontstaan door het niet tijdig beschikbaar zijn van de vereiste tekeningen; het ontbreken van gegevens; het niet tijdig beschikbaar zijn van vereiste vergunningen en/of toestemmingen of kosten als gevolg van procedures voor betreding van de terreinen, zoals wachttijden en extra transport, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.5 GBO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade voortvloeiende uit niet geconstateerde maar wel aanwezige verontreinigingen, zowel naar soort als naar hoeveelheid.

6.6 Wanneer bijzondere maatregelen getroffen dienen te worden om het onderzoeksterrein te onderzoeken of wanneer er sprake is van niet natuurlijke obstakels, dan zijn de extra niet voorzienbare kosten, waaronder kosten voor wachttijden en aan- en afvoerkosten van materieel en apparatuur, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Aanvullende bepalingen voor bodemsaneringswerken

7.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor benodigde vergunningen, goedkeuringen, kennis van ligging van kabels en leidingen tracés, e.d. die voor bodemsaneringswerken noodzakelijk zijn.

7.2 Saneringswerk wordt uitgevoerd conform het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde saneringsplan en geotechnische informatie. GBO wijst alle aansprakelijkheid af die betrekking heeft op aspecten die de saneringsdoelstelling frustreren en/of prijsverhogend werken, waaronder overmacht (zie artikel 8) en verscherpte normstelling, tenzij de opdrachtgever aantoont dat dit door schuld van GBO is ontstaan.

7.3 De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het (gedeeltelijk) ontbreken, het onvoldoende juist zijn, het onvoldoende volledig zijn of het niet tijdig aanwezig zijn van de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde gegevens.

7.4 De opdrachtgever is zonder rechtelijke tussenkomst verplicht alle onkosten te vergoeden die betrekking hebben op de sanering maar vallen buiten de door

GBO aanvaarde werkzaamheden en tevens de schaden die hieruit kunnen ontstaan.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer in volle omvang van GBO gevergd kan worden, geeft GBO het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding van schaden en andere mogelijk hieruit voortvloeiende kosten.

8.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel wordt onder meer verstaan: oorlog(sdreiging), oproer, brand, werkstaking bij betrokken bedrijven en diensten, ongunstige weersomstandigheden, stagnatie in levering door nutsbedrijven en onderaannemers, overheidsmaatregelen (w.o. niet op tijd verleendevergunningen en toestemmingen), verkeersstoringen en alle overige omstandigheden die buiten toedoen van GBO de naleving van de overeenkomst kunnen verhinderen.

Artikel 9: Toepasselijk recht

9.1 Op alle door GBO aanvaarde en uitgevoerde opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de Bevoegde Rechter in het arrondissement waar GBO is gevestigd.