Partij grond wat klaar ligt voor een partijkeuring

Partijkeuring grond Besluit bodemkwaliteit (AP04 keuring)

Een partijkeuring grond staat ook wel bekend onder de naam AP04 keuring. Het betreft een specifiek onderzoek voorafgaand aan het afvoeren van grond die op een andere locatie wordt hergebruikt. Een partij grond kan zowel in depot liggen of nog niet ontgraven zijn (er is dan sprake van een AP04 in situ). In beide gevallen kan een AP04 worden uitgevoerd. Tijdens een partijkeuring is het verplicht en dus standaard dat er een pfas analyse wordt gedaan van de grond. Indien er puin in de partij wordt aangetroffen, dient er ook een aanvullend asbestonderzoek te worden uitgevoerd.

Waarom een AP04 keuring

Wanneer u graafwerkzaamheden en of grondwerkzaamheden gaat uitvoeren, komt er vaak overtollige grond vrij. Deze grond kan worden afgevoerd naar een grondbank of op een andere locatie worden hergebruikt. Om dit te mogen doen, heeft u een AP04 partijkeuring nodig. De keuring is nodig om te verzekeren dat de grond voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit voor het hergebruik van grond. Het doel is om verspreiding van grond verontreiniging te voorkomen naar een mogelijk nieuwe locatie.

Is een AP04 keuring verplicht?

Nee, een AP-04 keuring is bij afvoer van de grond niet verplicht. Bij het vrijkomen van kleine partijen grond (tot circa 50 tot 90 m3) kan de grond doorgaans zonder partijkeuring worden afgevoerd naar een grondbank. Afvoer van kleine partijen kan op basis van bijvoorbeeld een verkennend onderzoek. Echter wordt er tijdens een verkennend onderzoek niet altijd een PFAS en/of asbestonderzoek meegenomen. 

Waarom dan toch een AP04 keuring uit laten voeren?  

Doordat de afvoerkosten naar een grondbank zonder partijkeuring relatief hoog zijn, wordt een AP04 keuring vanaf 90 á 100 m3 af te voeren grond, aangevolen. 

De kosten van een partijkeuring zijn relatief hoog, maar de ontvanger van de grond (grondbank) kan met een partijkeuring de grond (mogelijk) direct op een andere locatie hergebruiken. Hierdoor wordt de acceptatie prijs per af te voeren kuub veel lager en loont het vaak om een AP04 keuring uit te laten voeren.

Hoe wordt een AP04 onderzoek uitgevoerd?

Allereerst wordt gestart met het achterhalen hoeveel grond er vrijkomt en waar deze ligt of heeft gelegen. Deze informatie wordt vertrekt door de opdrachtgever of de uitvoerende partij van de graaf- en/ of grondwerkzaamheden. Daarnaast wordt er gekeken of er sprake is van verschillende soorten grond (zand, veen en/of klei), deze kunnen niet als één partij worden bemonsterd. Dit geldt ook voor grond van verschillende kwaliteit. Om dit te bepalen is de informatie van een eerder uitgevoerd bodemonderzoek vaak voldoende. Mocht er geen eerder onderzoek verricht zijn dan zullen er andere bronnen geraadpleegt worden om alsnog de benodigde informatie te verzamelen. 

Aan de hand van het aantal kuub van de partij wordt het aantal grondmonsters en analyses bepaald die volgens het Besluit bodemkwaliteit noodzakelijk zijn. 

De grond wordt per halve meter of per bodemsoort bemonsterd doormiddel van grepen (grondboringen). De monsters worden uiteindelijk naar het laboratorium gebracht. Hier wordt onderzocht welke stoffen aanwezig zijn in de grond. De projectleider toetst de resultaten aan de maximale toegestane waarden van de wet en verwerkt vervolgens alle gegevens in een rapport. Het rapport kunt u gebruiken om de kwaliteit van de grond aan te tonen bij de partij die de grond gaat afvoeren of hergebruiken.  

 

Hoelang duurt een ap04 keuring?

De tijd die nodig is om een partijkeuring grond uit te voeren duurt vanaf monstername van de grond tot aan rapportage circa 1 à 2 weken. Het voorbereiden en plannen duurt het over het algemeen ongeveer 2 weken. Het gehele traject vanaf het geven van de opdracht tot het opleveren van het onderzoeksrapport duurt ongeveer 3 à 4 weken. De grondmonster nemer die op locatie de grondmonsters zal gaan nemen heeft afhankelijk van de grote van de partij gemiddeld 2 à 4 uur nodig om de opdracht uit te voeren.

Hoe lang is de partijkeuring geldig?

Er is geen maximale geldigheidstermijn vastgesteld voor AP04 grondonderzoek. De geldigheid van een AP04 keuring grond onderzoek is onder andere afhankelijk van wat er in de tussenliggende periode is gebeurd met de locatie of de partij en welke verontreinigingen eventueel zijn aangetroffen in de bodem of grond.

Wat zijn de AP04 keuring kosten?

De kosten van een AP04 onderzoek zijn afhankelijk van onder andere de hoeveelheid te keuren grond. Op basis van het aantal kuub moet volgens het Besluit bodemkwaliteit (wettelijk kader voor onder andere het hergebruiken van grond op een andere locatie) een vast aantal boringen en grondanalyses worden verricht. Hoe groter het aantal kuub van de partij des te meer boringen en analyses noodzakelijk zijn.

Veder zijn nog meerdere factoren van invloed op de AP04 keuring kosten. Indien de locatie verhard is met bijvoorbeeld beton of asfalt is het soms (niet altijd) noodzakelijk om door de verharding heen te boren. Als er puin in de partij wordt aangetroffen, dient er een aanvullend asbestonderzoek te worden uitgevoerd.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.