Bouwtekening met plannen bestemmingswijziging

Bodemonderzoek omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging   

Voorafgaand aan het wijzigen van een bestemmingsplan dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Een vereist onderdeel bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is het uitvoeren van een bodemonderzoek. Ook als er geen grondwerkzaamheden wordt uitgevoerd is het noodzakelijk om een bodemonderzoek uit te laten voeren.

Is een bodemonderzoek verplicht bij een bestemmingsplan wijziging aanvragen?

Ja, een bodemonderzoek is voorafgaand aan het wijzigen van de bestemming verplicht. Een bodemonderzoek is noodzakelijk om te kunnen toetsen dat de bodem geschikt is voor het wijzigen van het gebruik of functie. Tijdens een bodemonderzoek wordt vastgesteld of op de locatie een bodemverontreiniging aanwezig is.

Welke eisen voor een bodemonderzoek tijdens een bestemmingsplanwijziging procedure?

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een bestemmingsplan wijzigen is een verkennend bodemonderzoek nodig (dit wordt in de volksmond ook wel een schone grond verklaring genoemd). Het onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de NEN 5740.

Indien puin in de grond wordt aangetroffen of asbesthoudende dakplaten op de locatie aanwezig zijn, is onderzoek naar het voorkomen van asbest noodzakelijk. Dit onderzoek moet niet worden verward met een asbestinventarisatie van een gebouw, die bijvoorbeeld voorafgaand aan de sloop moet worden uitgevoerd. Het betreft een specifiek bodemonderzoek naar het voorkomen van asbest in de bodem.

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de NEN 5707.

Hoe wordt bodemonderzoek uitgevoerd voor het wijzigen van een bestemmingsplan?

Allereerst wordt een (historisch) vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek moet volgens de NEN 5725 worden uitgevoerd. In deze norm staat voorgeschreven welke informatiebronnen moeten worden geraadpleegd.

Kortgezegd wordt op basis van het gebruik van de locatie in het heden en het verleden een uitspraak gedaan of een locatie verdacht of onverdacht is op het voorkomen van een bodemverontreiniging. Een bodemonderzoek bestaat uit een grondonderzoek en een grondwateronderzoek. De oppervlakte van de onderzoekslocatie is maatgevend voor het aantal en de diepte van de grondboringen.

De peilbuis wordt geplaatst ten behoeve van het grondwateronderzoek. De grond en grondwatermonsters worden uiteindelijk naar het laboratorium gebracht. Hier wordt geanalyseerd welke stoffen aanwezig zijn in de grond.

Tijdens het grondonderzoek wordt minimaal één peilbuis geplaatst. De projectleider toetst de resultaten aan de maximale toegestane waarden uit de wet en verwerkt vervolgens alle gegevens in een rapport. Het rapport kunt u gebruiken bij de aanvraag van de bestemmingswijziging.

 

Hoelang is een bodemonderzoek voor een bestemmingsplan wijziging procedure geldig?

De geldigheid van milieukundig bodem onderzoek dat geschikt is voor een bestemmingswijziging en of functiewijziging uitgevoerd conform NEN5740 bedraagt maximaal 5 jaar voor aanvraag van een bestemmingswijziging vergunning. Indien bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden na uitvoering van het bodemonderzoek zal een nieuw bodemonderzoek noodzakelijk zijn.

Hoelang duurt een bodemonderzoek voor een bestemmingsplanwijziging procedure?

De tijd die nodig is om een bodem onderzoek uit te voeren duurt vanaf monstername van de grond tot aan rapportage circa 3 weken. Het voorbereiden en plannen duurt het over het algemeen ongeveer 2 weken. De bodemonderzoeker (veldwerker) die het bodem onderzoek op locatie gaat uitvoeren zal tussen 1 en de 4 uur nodig hebben om het bodemonderzoek uit te voeren. Het gehele traject vanaf het geven van de opdracht tot het opleveren van het onderzoeksrapport duurt ongeveer 5 weken.

Wat zijn de bodemonderzoek kosten voor een bestemmingswijziging procedure?

De kosten voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek voor een wijziging bestemmingsplan aanvragen hangen af van een aantal factoren. De kosten van een bodemonderzoek zijn afhankelijk van onder andere de oppervlakte van de locatie. Op basis van de oppervlakte moeten volgens de NEN 5740 (onderzoeksnorm voor verkennend bodemonderzoek) een vast aantal boringen, peilbuizen, grond- en grondwateranalyses worden verricht.

Hoe groter de oppervlakte van de onderzoekslocatie des te meer boringen, peilbuizen en analyses noodzakelijk zijn. Veder zijn nog meerdere factoren van invloed op de kosten van bodemonderzoek die vereist is bij een bestemmingsplan wijzigen procedure. Indien de locatie verhard is met bijvoorbeeld beton of asfalt is het soms (niet altijd) noodzakelijk om door de verharding heen te boren.

Hierdoor zullen de kosten voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek iets hoger zijn dan wanneer sprake is van onverharde bouwgrond. Ook de geschiedenis van een locatie is van invloed op de kosten van een bodemonderzoek.

Als ter plaatse van een onverdacht weiland een bodemonderzoek wordt uitgevoerd liggen de kosten voor het onderzoek lager dan wanneer onderzoek wordt gedaan voor bijvoorbeeld een bestemmingsplan wijzigen van bedrijf naar wonen, een bestemmingswijziging van een boerderij (een verdachte locatie).

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.