Nieuwbouwhuis dat in de steigers staat.

Bodemonderzoek Nieuw-, ver-, aan-, uitbouw

Bent u van plan om een nieuwe woning te bouwen of een aan- of uitbouw te realiseren? Waarschijnlijk wordt u dan geconfronteerd met bodem onderzoek. Dit artikel is speciaal gericht op de particuliere klant met vragen over verkennend bodemonderzoek in relatie tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw (oftewel een bouwvergunning).

Is bodemonderzoek verplicht bij nieuwbouw?

Er dient in ieder geval altijd inzicht te worden verkregen in de kwaliteit van de bodem. Dat wil niet altijd zeggen dat er een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. In enkele gevallen is het niet nodig om de grond te laten onderzoeken. Maar is het voldoende om een historisch onderzoek volgens de NEN 5725 te laten verrichten. Over het algemeen is een bodemonderzoek voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning noodzakelijk. Vaak wordt de volgende regel gehanteerd: ‘als er sprake is van een verblijfsobject waar gedurende minimaal 2 uur per dag mensen aanwezig zijn, dient bodemonderzoek te worden uitgevoerd’.

Welke eisen worden er gesteld aan een bodemonderzoek voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning?

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw (vroegere bouwvergunning) is een verkennend bodemonderzoek nodig (dit wordt in de volksmond ook wel een schone grond verklaring genoemd). Het onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de NEN 5740.

Indien puin in de grond wordt aangetroffen of asbesthoudende dakplaten op de locatie aanwezig zijn, is onderzoek naar het voorkomen van asbest noodzakelijk. Dit onderzoek moet niet worden verward met een asbestinventarisatie van een gebouw, die bijvoorbeeld voorafgaand aan de sloop moet worden uitgevoerd. Het betreft een specifiek bodemonderzoek naar het voorkomen van asbest in de bodem. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de NEN 5707.

Is bodemonderzoek verplicht bij aan- en uitbouw?

Bij aan- en uitbouw is het sterk afhankelijk van de regels die de gemeenten (en de omgevingsdiensten) hanteren. In sommige gemeenten is in geval van aan- en uitbouw altijd een bodemonderzoek noodzakelijk. In andere gemeenten kan tot soms wel tot 50 m2 vrijstelling van bodemonderzoek worden verkregen. Voor de specifieke regels in uw gemeente dient u dit bij de gemeente zelf na te vragen.

 

Hoe wordt milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd?

Allereerst wordt een (historisch) vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek moet volgens de NEN 5725 worden uitgevoerd. In deze norm staat voorgeschreven welke informatiebronnen moeten worden geraadpleegd. Kortgezegd wordt op basis van het gebruik van de locatie in het heden en het verleden een uitspraak gedaan of een locatie verdacht of onverdacht is op het voorkomen van een bodemverontreiniging.

Een bodemonderzoek bestaat uit een grondonderzoek en een grondwateronderzoek. De oppervlakte van de locatie is maatgevend voor het aantal grondboringen, peilbuizen en analyses die volgens de NEN 5740 noodzakelijk zijn. Een peilbuis is een PVC-buis met een perforatie van een meter, waar grondwater in kan stromen om dit vervolgens te bemonsteren.

De grond wordt per halve meter of per bodemsoort bemonsterd. De monsters worden uiteindelijk naar het laboratorium gebracht. Hier wordt geanalyseerd welke stoffen aanwezig zijn in de grond. Tijdens het grondonderzoek wordt minimaal één peilbuis geplaatst. De projectleider toetst de resultaten aan de maximale toegestane waarden uit de wet en verwerkt vervolgens alle gegevens in een rapport. Het rapport kunt u als bijlage bij de aanvraag van de omgevingsvergunning bijvoegen.

Geldigheid van het onderzoek

De geldigheid van milieukundig bodemonderzoek dat is uitgevoerd conform NEN5740 bedraagt maximaal 5 jaar voor aanvraag van een bouwvergunning. Indien bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden na uitvoering van het bodemonderzoek zal een nieuw bodemonderzoek noodzakelijk zijn.

Hoelang duurt een bodemonderzoek?

De tijd die nodig is om een verkennend milieukundig bodemonderzoek uit te voeren duurt vanaf monstername van de grond tot aan rapportage circa 3 weken. Het voorbereiden en plannen duurt het over het algemeen ongeveer 2 weken. Het gehele traject vanaf het geven van de opdracht tot het opleveren van het onderzoeksrapport duurt ongeveer 5 weken.

Wat zijn de bodemonderzoekskosten van een bouwkavel

De kosten voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek bouwgrond hangen af van een aantal factoren. De kosten van een bodemonderzoek zijn afhankelijk van onder andere de oppervlakte van de bouwkavel/ locatie. Op basis van de oppervlakte moeten volgens de NEN 5740 (onderzoeksnorm voor verkennend bodemonderzoek) een vast aantal boringen, peilbuizen, grond- en grondwateranalyses worden verricht.

Hoe groter de oppervlakte van de onderzoekslocatie des te meer boringen, peilbuizen en analyses noodzakelijk zijn. Veder zijn nog meerdere factoren van invloed op de kosten van bodemonderzoek. Indien de locatie verhard is met bijvoorbeeld beton of asfalt is het soms (niet altijd) noodzakelijk om door de verharding heen te boren.

Hierdoor zullen de kosten voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek hoger zijn dan wanneer sprake is van onverharde bouwgrond. Ook de geschiedenis van een locatie is van invloed op de kosten van een bodemonderzoek. Als ter plaatse van een onverdacht weiland een bodemonderzoek wordt uitgevoerd ligt de onderzoeksinspanning lager dan wanneer onderzoek wordt gedaan bij bijvoorbeeld een voormalig tankstation, een gasfabriek of een voormalige boomgaard.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.