verschillende grondmonsters op een zeil voor bodemonderzoek

Bodemverontreiniging 

In Nederland is er op maar liefst 250 duizend locaties sprake van bodemvervuiling. Er is dus een grote kans dat ook bij u in de omgeving sprake is van vervuilde grond. Maar wat betekent bodemverontreiniging? En wat kunt u ertegen doen? Op deze pagina vindt u het antwoord op deze vragen.

Betekenis bodemverontreiniging

Wat is bodemverontreiniging? We spreken van een verontreinigde bodem als er stoffen in de bodem of in het grondwater zitten die schadelijk zijn voor de mens en voor de natuur. Een verontreinigde bodem wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Zo kunnen bedrijven verontreiniging veroorzaken door lekkages, stortingen of afvallozing. Ook langdurige stedelijke bewoning kan een bodem verontreinigen door storting van afval en stedelijk verkeer. Er zijn dus diverse factoren die een vervuilde grond veroorzaken. Daarnaast zijn er verschillende soorten bodemvervuiling.

Soorten bodemverontreiniging

Een bodem kan vervuild zijn met aromatische koolwaterstoffen, gechloreerde koolwaterstoffen, polycyclische aromatische waterstoffen, cyaniden, zware metalen, of bestrijdingsmiddelen. Deze stoffen klinken gevaarlijk, maar gelukkig is de kans om ziek te worden door toedoen van deze materialen relatief klein. Het gaat namelijk vaak om kleine hoeveelheden. Toch is het goed om deze stoffen te verwijderen uit de grond. Mocht een van deze stoffen in grote mate aanwezig zijn dan spreekt men van ernstige bodemvervuiling.

Ernstige vervuiling van de bodem

In geval van ernstige bodemverontreiniging is normaal gebruik van het stuk grond niet meer mogelijk. De grens ligt voor elke vervuilende stof op een andere kritieke grens. Bij ernstige vervuiling van de bodem (grond- en grondwaterverontreiniging) wordt de interventiewaarde van één of meerdere stoffen overschreden en is er sprake van hoge risicovolle concentraties. We spreken over een geval van ernstige bodemvervuiling, wanneer er meer dan 25 m3 grond sterk vervuild is, of bij grondwater, meer dan 100 m3, gemeten als bodemvolume. Indien dit het geval is, kan dit een aanzienlijk risico zijn voor de gezondheid van mens en natuur.

Is het verplicht om bodemverontreiniging te melden?

In verschillende gevallen is het verplicht om een verontreinigde grond te melden. Als u een huis bezit bent u verantwoordelijk voor de bodemkwaliteit van het stuk grond dat u bezit. U bent dan ook verplicht om een melding te maken bij de gemeente of provincie als uw bodem is verontreinigd.

Mocht de bodem voor 1987 vervuild zijn en er sprake zijn van ernstige vervuiling, dan spreken we van historische bodemverontreiniging. In dit geval bent u niet alleen verplicht om de bodemvervuiling te melden, maar moet dit ook zo spoedig mogelijk worden gesaneerd.

Bodemverontreiniging gevolgen

Een vervuilde grond kan gevolgen hebben voor de bezitter van het stuk grond. Mocht sanering van bodemverontreiniging noodzakelijk zijn, dan is de regel dat de vervuiler betaalt. Echter, geldt er wel een verjaringstermijn van 30 jaar. Mocht de vervuiling 30 jaar geleden hebben plaatsgevonden of mocht de vervuiler niet meer op te sporen zijn, dan bent u als grondbezitter verantwoordelijk voor de verwijdering van de vervuilde grond.

Is een vervuilde grond schadelijk?

Een vervuilde bodem kan op drie manieren een risico opleveren. Allereerst is er een humaan risico. Er zijn maximaal toelaatbare risicowaarden (MTR’s) afgesproken. Indien deze waarden worden overschreden, dan kan dit schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Daarnaast is bodemvervuiling ook schadelijks voor de natuur. Zo zijn er voor de natuur ook waarden van vervuiling afgesproken die niet overschreden mogen worden. Als laatst kan een vervuilde grond een verspreidingsrisico veroorzaken. Dit gebeurt wanneer er een mogelijkheid is dat de vervuilende stoffen in de grond zich kunnen verplaatsen.

Wat te doen tegen bodemvervuiling?

Natuurlijk wilt u niet dat uw grond vervuild raakt. Er zijn meerdere manieren waarop u bodemverontreiniging kunt voorkomen. Wij raden aan om giftige of gevaarlijke stoffen naar een containerpark te brengen en deze nooit bij het huisvuil, in de gootsteen, of in het toilet te gooien. Ook batterijen kunt u het best naar een speciaal inzamelpunt brengen. Daarnaast kan het helpen om reinigingsproducten in geringe mate te gebruiken en kleinere doseringen te gebruiken. Het is tegenwoordig ook mogelijk om eco-vriendelijke reinigingsproducten te kopen die minder vervuilende stoffen bevatten.

Uitvoeren van bodemverontreiniging onderzoek

Bij onderzoek naar bodemvervuiling wordt er gekeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem en onderzocht of er sprake is van vervuilde grond.

Voor het uitvoeren van bodemonderzoek zijn verschillende aanleidingen. Dit kan de (ver)koop van een stuk grond zijn of het bouwklaar maken hiervan. Ook een vermoeden van een verontreinigde bodem door eerdere activiteiten op de locatie, bijvoorbeeld het werken met chemische stoffen, kan een aanleiding zijn voor bodemonderzoek.

Wat zijn de kosten van onderzoek naar bodemvervuiling?

Bodemverontreiniging kosten kunnen behoorlijk variëren. Zo kunnen er flinke verschillen zijn tussen offertes van verschillende aanbieders. Goedkoopbodemonderzoek garandeert de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en levert de rapportage daarnaast snel op.

Over Goedkoopbodemonderzoek

Wilt u een bodemverontreiniging onderzoek laten uitvoeren? Goedkoopbodemonderzoek is de partij voor goedkoop en snel bodemonderzoek. Door meer dan 20 jaar ervaring kunnen wij voor iedereen een maatwerkoplossing bieden. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.