Oude schuur met asbest in het dak

Asbest in de grond

In het verleden (met name in de periode na 1955 tot 1990) werd asbest vaak toegepast in met name daken van schuren en stallen. Het materiaal is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Echter kunnen de daken na verloop van tijd gaan verweren en hierdoor neemt de kans toe dat de grond vervuild met asbest. Dit komt met name doordat oude daken vaak geen dakgoten hebben waardoor de asbestvezels met het regenwater direct in de bodem terecht kunnen komen, dit heet de druppelzone. Maar asbestvervuiling kan ook komen door demping of ophoging van een locatie, calamiteiten (zoals brand) of onzorgvuldige sloop. Later werd pas bekend dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om materialen of producten die asbestvezels bevatten te verhandelen, toe te passen of te verwerken.

Is asbest in de grond gevaarlijk?

Asbest in de grond kan potentieel gevaarlijk zijn, afhankelijk van de toestand van het materiaal en de blootstelling daaraan. Wanneer asbesthoudend materiaal in de grond wordt gevonden, bijvoorbeeld tijdens graafwerkzaamheden, kunnen asbestvezels in de lucht terechtkomen en ingeademd worden. Dit kan ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg hebben.

Is een bodemonderzoek asbest verplicht?

Of een bodemonderzoek asbest verplicht is, hangt af van de specifieke situatie en de geldende wet- en regelgeving. Hier zijn enkele situaties waarin een asbestonderzoek in de grond verplicht kan zijn:

Bij aanvraag van een bouwvergunning:

Voordat er een bouwvergunning wordt afgegeven, kan de gemeente eisen dat er eerst een bodemonderzoek wordt uitgevoerd, vooral als er een vermoeden bestaat dat er asbest in bodem kan zitten.

Bij een bestemmingswijziging:

Als er op een locatie een situatie is of is geweest waarbij asbest is gebruikt of is vrijgekomen (bijvoorbeeld bij oude schuren, stallen of asbest van een tuinhuis verwijderen), kan een asbestonderzoek verplicht zijn voordat er een nieuwe bestemming aan de grond wordt gegeven.

Tijdens een bodemonderzoek:

Mocht er tijdens een bodemonderzoek puin worden aangetroffen in de grond dan is de grond formeel verdacht op het voorkomen van asbest. Er dient dus aanvullend onderzoek op asbest te worden verricht. Dit om te bevestigen of er daadwerkelijk asbest aanwezig is en in welke concentratie.

De verplichting tot het uitvoeren van een asbestonderzoek kan voortkomen uit het Besluit bodemkwaliteit, de Wet bodembescherming, lokale verordeningen, of specifieke voorwaarden die gesteld worden door de gemeente of provincie.

Hoe wordt asbest bodemonderzoek uitgevoerd?

Allereerst wordt een (historisch) vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek moet volgens de NEN 5725 worden uitgevoerd. In deze norm staat voorgeschreven welke informatiebronnen moeten worden geraadpleegd. Kortgezegd wordt op basis van het gebruik van de locatie in het heden en het verleden een uitspraak gedaan of een locatie verdacht of onverdacht is op het voorkomen van asbest in de grond. 

Een asbest in de grond onderzoek bestaat uit een grondonderzoek. De oppervlakte van de locatie is maatgevend voor het aantal inspectiegaten en analyses die volgens de NEN 5707 noodzakelijk zijn. 

De inspectiegaten hebben een minimale omvang van 30 cm x 30 cm en een diepte van 50 cm. Het uitgegraven materiaal wordt gezeefd over een zeef van 2 cm. Het grove materiaal van meer dan 2 cm wordt in het veld geïnspecteerd door de veldwerker die speciaal is opgeleid in asbest herkennen en handelt volgens het protocol asbest in bodem. De asbest grond monsters worden uiteindelijk naar het laboratorium gebracht om de asbest moster(s) te laten onderzoeken. De projectleider toetst de resultaten aan de maximale toegestane waarden uit de wet en verwerkt vervolgens alle gegevens in een rapport. Het rapport kunt u als bijlage bij de aanvraag van bijvoorbeeld omgevingsvergunning bijvoegen.  

 

Hoelang duurt een asbest in grond onderzoek?

De tijd die nodig is om een asbest bodemonderzoek uit te voeren duurt vanaf het graven van de inspectiegaten tot aan rapportage circa 2 weken. Het voorbereiden en plannen duurt het over het algemeen ongeveer 1 week. Het gehele traject vanaf het geven van de opdracht tot het opleveren van het onderzoeksrapport duurt ongeveer 3 weken.

Wat zijn de onderzoekskosten van asbest in de grond?

De kosten voor het laten uitvoeren van een asbestonderzoek hangen af van een aantal factoren. De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van onder andere de oppervlakte van de onderzoekslocatie. Op basis van de oppervlakte moeten volgens de NEN 5707 (onderzoeksnorm voor asbest in de bodem) een vast aantal inspectiegaten en grondanalyses worden verricht. Hoe groter de oppervlakte van de onderzoekslocatie des te meer inspectiegaten en analyses noodzakelijk zijn.

Veder zijn nog meerdere factoren van invloed op de kosten van een bodemonderzoek asbest. Indien de locatie verhard is met bijvoorbeeld beton of asfalt is het soms (niet altijd) noodzakelijk om door de verharding heen te boren. Hierdoor zullen de kosten voor het uitvoeren van het onderzoek hoger zijn dan wanneer sprake is van onverharde locatie.

Ook de geschiedenis van een locatie is van invloed op de kosten van het asbestonderzoek. 

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.