Nutsvoorziening

Bodemonderzoek bodemwarmtepomp

Bent u van plan om een grondwarmtepomp (bodemwarmtewisselaar) aan te laten leggen? Waarschijnlijk wordt u dan geconfronteerd met bodemonderzoek. Dit artikel is speciaal gericht op de particuliere klant met vragen over verkennend bodemonderzoek in relatie tot de aanleg van een grond warmtepomp.

Is bodemonderzoek verplicht bij een grondwarmtepomp aanleggen?

Bodemenergiesystemen moeten door een erkend bedrijf worden aangelegd. Voorafgaand aan het installeren van het systeem moeten één of soms meerdere vergunningen worden aangevraagd. Dit is afhankelijk van het type grondgebonden warmtepomp.

Als onderdeel van de vergunningsaanvraag is een verkennend bodemonderzoek (schone grond verklaring) noodzakelijk. Het onderzoek heeft twee doelen: Als eerste het vaststellen of de bodem ter plaatse verontreinigd is. Ten tweede is het bodemonderzoek benodigd zodat het installatiebedrijf haar werknemers, indien nodig, kan beschermen tegen een bodemverontreiniging.

Hoe wordt bodemonderzoek voor een bodem warmtepomp uitgevoerd?

Allereerst wordt een (historisch) vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek moet volgens de NEN 5725 worden uitgevoerd. In deze norm staat voorgeschreven welke informatiebronnen moeten worden geraadpleegd. Kortgezegd wordt op basis van het gebruik van de locatie in het heden en het verleden een uitspraak gedaan of een locatie verdacht of onverdacht is op het voorkomen van een bodemverontreiniging.

Een bodemonderzoek bestaat uit een grondonderzoek en een grondwateronderzoek. De oppervlakte van de locatie is maatgevend voor het aantal grondboringen, peilbuizen en analyses die volgens de NEN 5740 noodzakelijk zijn. Een peilbuis is een PVC-buis met een perforatie van een meter, waar grondwater in kan stromen om dit vervolgens te bemonsteren.

De grond wordt per halve meter of per bodemsoort bemonsterd. De monsters worden uiteindelijk naar het laboratorium gebracht. Hier wordt geanalyseerd welke stoffen aanwezig zijn in de grond. Tijdens het grondonderzoek wordt minimaal één peilbuis geplaatst. De projectleider toetst de resultaten aan de maximale toegestane waarden uit de wet en verwerkt vervolgens alle gegevens in een rapport. Het rapport kunt u als bijlage bij de aanvraag van de omgevingsvergunning bijvoegen.

Gratis offerte aanvragen

Uw onderzoek wordt volledig onafhankelijk en gecertificeerd uitgevoerd.

Geldigheid van het onderzoek

De geldigheid van milieukundig bodemonderzoek dat is uitgevoerd conform NEN5740 bedraagt maximaal 5 jaar voor aanvraag van een bouwvergunning. Indien bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden na uitvoering van het bodemonderzoek zal een nieuw bodemonderzoek noodzakelijk zijn.

Hoelang duurt een bodemonderzoek?

De tijd die nodig is om een verkennend milieukundig bodemonderzoek uit te voeren duurt vanaf monstername van de grond tot aan rapportage circa 3 weken. Het voorbereiden en plannen duurt het over het algemeen ongeveer 2 weken. Het gehele traject vanaf het geven van de opdracht tot het opleveren van het onderzoeksrapport duurt ongeveer 5 weken.

Wat zijn de kosten voor een bodemonderzoek bij een bodemwarmtepomp vergunning aanvraag?

De kosten voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek bij een bodemwarmtepomp aanleggen hangen af van een aantal factoren. De kosten van een bodemonderzoek zijn afhankelijk van onder andere de oppervlakte van de locatie. Dit is bij een warmtepomp meestal klein. Op basis van de oppervlakte moeten volgens de NEN 5740 (onderzoeksnorm voor verkennend bodemonderzoek) een vast aantal boringen, peilbuizen, grond- en grondwateranalyses worden verricht. Hoe groter de oppervlakte van de onderzoekslocatie des te meer boringen, peilbuizen en analyses noodzakelijk zijn.

Verder zijn nog meerdere factoren van invloed op de kosten van bodemonderzoek. Indien de locatie verhard is met bijvoorbeeld beton of asfalt is het soms (niet altijd) noodzakelijk om door de verharding heen te boren. Hierdoor zullen de kosten voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek hoger zijn dan wanneer sprake is van onverharde bouwgrond.

Ook de geschiedenis van een locatie is van invloed op de kosten van een bodemonderzoek. Als ter plaatse van een onverdacht weiland een bodemonderzoek wordt uitgevoerd ligt de onderzoeksinspanning lager dan wanneer onderzoek wordt gedaan bij bijvoorbeeld een voormalig tankstation, een gasfabriek of een voormalige boomgaard.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.