De fundering met bekisting wordt gebruikt voor funderingsherstel

Bodemonderzoek funderingsherstel

U gaat (of bent van plan) een fundering herstellen of een fundering maken. Waarschijnlijk wordt u dan geconfronteerd met bodemonderzoek. Dit artikel is speciaal gericht op de particuliere klant met vragen over een bodem onderzoek in relatie tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw (oftewel een bouwvergunning funderingsherstel valt hier ook onder).

Waarom een bodemonderzoek fundering herstel?

Een bodemonderzoek voor de aanvang van de werkzaamheden met betrekking tot fundering maken of funderingsherstel is bedoeld om eventueel bodemverontreiniging vroegtijdig op te kunnen sporen. Voordat er wordt begonnen met de fundering uitgraven moet bekend zijn of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit is niet alleen belangrijk vanuit milieuoogpunt, maar ook voor de veiligheid van de werknemers die vooraf aan de grondwerkzaamheden maatregelen kunnen treffen voor het werken in verontreinigde grond.

Is bodemonderzoek verplicht bij funderingsherstel?

De funderingsherstel werkzaamheden kunnen invloed hebben op de constructieve veiligheid. Bij dit soort bouwkundige ingrepen wordt een omgevingsvergunning (bouwvergunning) vaak vereist. Over het algemeen is een bodemonderzoek voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning noodzakelijk. Er dient in ieder geval altijd inzicht te worden verkregen in de kwaliteit van de bodem. Dat wil niet altijd zeggen dat er een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. In enkele gevallen is het niet nodig om de grond te laten onderzoeken. Maar is het voldoende om een historisch onderzoek volgens de NEN 5725 te laten verrichten.

Hoe wordt een bodemonderzoek uitgevoerd om een fundering te herstellen?

Allereerst wordt een (historisch) vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek moet volgens de NEN 5725 worden uitgevoerd. In deze norm staat voorgeschreven welke informatiebronnen moeten worden geraadpleegd. Kortgezegd wordt op basis van het gebruik van de locatie in het heden en het verleden een uitspraak gedaan of een locatie verdacht of onverdacht is op het voorkomen van een bodemverontreiniging.

Een bodemonderzoek bestaat uit een grondonderzoek en een grondwateronderzoek. De oppervlakte van de locatie is maatgevend voor het aantal grondmonsters, grond watermonsters en analyses die volgens de NEN 5740 noodzakelijk zijn.

 

Hoelang duurt een bodemonderzoek?

De tijd die nodig is om een grondonderzoek fundering uit te voeren duurt vanaf monstername van de grond tot aan rapportage circa 3 a 4 weken. Het voorbereiden en plannen duurt het over het algemeen ongeveer 2 weken. Het gehele traject vanaf het geven van de opdracht tot het opleveren van het onderzoeksrapport duurt ongeveer 5 weken.

Geldigheid van het onderzoek

De geldigheid van milieukundig bodemonderzoek dat is uitgevoerd conform NEN5740 bedraagt maximaal 5 jaar voor aanvraag van een bouwvergunning. Indien bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden na uitvoering van het bodemonderzoek zal een nieuw bodemonderzoek noodzakelijk zijn.

Fundering herstellen: wat zijn de bodemonderzoekskosten

De kosten van een bodemonderzoek voor fundering zijn afhankelijk van onder andere de oppervlakte waar de funderingsherstel werkzaamheden gaan plaats vinden. Op basis van de oppervlakte moeten volgens de NEN 5740 (onderzoeksnorm voor verkennend bodemonderzoek) een vast aantal boringen, peilbuizen, grond- en grondwateranalyses worden verricht.

Hoe groter de oppervlakte van de onderzoekslocatie des te meer boringen, peilbuizen en analyses noodzakelijk zijn. Veder zijn nog meerdere factoren van invloed op de kosten van bodemonderzoek. Indien de locatie verhard is met bijvoorbeeld beton of asfalt is het soms (niet altijd) noodzakelijk om door de verharding heen te boren. Hierdoor zullen de kosten voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek hoger zijn dan wanneer sprake is van onverharde onderzoekslocatie.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.