Nieuwe kelder in aanbouw

Bodemonderzoek voor een kelder laten bouwen

Voorafgaand aan het aanleggen van een kelder dient een omgevingsvergunning (bouwvergunning) te worden aangevraagd. Als onderdeel van de bouwvergunning is het uitvoeren van een bodemonderzoek noodzakelijk.

Is bodemonderzoek verplicht bij een kelder uitgraven?

Ja, een bodemonderzoek is voorafgaand aan het uitgraven van de kelder verplicht. Een bodemonderzoek is noodzakelijk om vast te stellen of op de locatie een verontreinigde bodem aanwezig is. Maar is ook nodig voor de veiligheid van de medewerkers die de graaf – en bouwwerkzaamheden uitvoeren. De resultaten van het bodemonderzoek worden getoetst aan de eisen van de CROW 400. In de CROW 400 zijn de te nemen maatregelen vermeld voor het werken in verontreinigde grond en/ of met grondwater.

Hoe wordt milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd?

Allereerst wordt een (historisch) vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek moet volgens de NEN 5725 worden uitgevoerd. In deze norm staat voorgeschreven welke informatiebronnen moeten worden geraadpleegd. Kortgezegd wordt op basis van het gebruik van de locatie in het heden en het verleden een uitspraak gedaan of een locatie verdacht of onverdacht is op het voorkomen van een bodemverontreiniging.

Geldigheid van het onderzoek

De geldigheid van het milieukundig bodemonderzoek voor het aanleggen van een kelder is ongeveer 5 jaar.

 

Hoelang duurt een bodemonderzoek?

De tijd die nodig is om een verkennend milieukundig bodemonderzoek uit te voeren duurt vanaf monstername van de grond tot aan rapportage circa 3 weken. Het voorbereiden en plannen duurt het over het algemeen ongeveer 2 weken. Het gehele traject vanaf het geven van de opdracht tot het opleveren van het onderzoeksrapport duurt ongeveer 5 weken. Het veldwerk op de locatie zal gemiddeld tussen 2 en 4 uur in beslag nemen, dit is afhankelijk van de oppervlakte van de oppervlakte waar de grondwerkzaamheden zullen plaatsvinden.

Wat zijn de kosten voor bodemverontreiniging onderzoek bij kelder bouw?

De kosten voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek voor bijvoorbeeld een kelder aanleggen onder bestaande woning of kelder nieuwbouw hangen af van een aantal factoren. De kosten van een bodemonderzoek zijn afhankelijk van onder andere de oppervlakte van de locatie en de diepte van de kelder.

Op basis van bovenstaande gegevens moeten volgens de NEN 5740 (onderzoeksnorm voor verkennend bodemonderzoek) een vast aantal boringen, peilbuizen, grond- en grondwateranalyses worden verricht. Hoe groter de locatie des te meer boringen, peilbuizen en analyses noodzakelijk zijn. Hoe dieper de kleder hoe dieper er minimaal 1 boringen moeten komen.

Verder zijn nog meerdere factoren van invloed op de kosten van bodemonderzoek. Indien de locatie verhard is met bijvoorbeeld beton of asfalt is het soms (niet altijd) noodzakelijk om door de verharding heen te boren. Hierdoor zullen de kosten voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek hoger zijn dan wanneer sprake is van onverharde bouwgrond.

Kan ik grond afvoeren met een verkennend bodemonderzoek?

Ja, met een verkennend bodemonderzoek is het mogelijk om grond die vrijkomt bij de kelderbouw af te voeren. Maar vaak is het kostentechnisch voordeliger om aansluitend een partijkeuring uit te laten voeren.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.