Gesaneerde ondergrondse tank opgetild door een graafmachine

Bodemonderzoek ondergrondse tank

Voorafgaand aan het verwijderen van een ondergrondse olietank dient een verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 te worden uitgevoerd. Het bodemonderzoek zal aantonen of de tank geen verontreiniging van de bodem heeft veroorzaakt. Naast de locatie van de tank dienen ook de vul-, ontluchtingspunten en in sommige gevallen het ondergrondse leidingwerk te moeten worden onderzocht.  

Is bodemonderzoek verplicht bij het verwijderen van een ondergrondse tank?

Ja, een bodemonderzoek is voorafgaand aan het verwijderen van een olietank verplicht. Mocht er verontreinigde grond aanwezig zijn dan kan deze tijdens het verwijderen van de brandstoftank direct worden verwijderd. 

Naast schade aan het milieu kan de aanwezigheid van bijvoorbeeld een ondergrondse stookolietank en/ of een ondergrondse dieseltank een risico vormen voor de gezondheid. Door bijvoorbeeld een lekkage kan een bodemverontreiniging optreden waardoor er schade aan de gezondheid of het milieu kan optreden. Ook de waarde van vastgoed kan worden verhoogd door een ondergrondse tank te verwijderen door dat er geen (milieu)risico’s meer aanwezig zijn.

Waarom moet de tank worden verwijderd?

In een ondergrondse tank zijn gevaarlijke stoffen opgeslagen zoals stookolie (huisbrandolie) of een andere vluchtige stof. Een olie- of brandstoftank in de grond kan gaan roesten en vervolgens gaan lekken. Hierdoor kan ernstige bodemverontreiniging ontstaan. 

Ondergrondse tanks die niet meer worden gebruikt dienen te worden verwijderd. Er kunnen uitzonderingen zijn indien de tank is gelegen onder een pand of onder de fundering. 

Hoe wordt milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd?

Allereerst wordt een (historisch) vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek moet volgens de NEN 5725 worden uitgevoerd. Kortgezegd wordt voorafgaand aan het bodemonderzoek de locatie van de tank, de inhoud, de locatie van het vul- en ontluchtingspunt in kaart gebracht.  

Een bodemonderzoek bestaat uit een grondonderzoek en een grondwateronderzoek. De grootte van de tank (inhoud) is maatgevend voor het aantal grondboringen waarvan minimaal 1 boring tot een halve meter onder de onderkant van de tank. Ook dient een peilbuis te worden geplaats voor de bemonstering van het grondwater. Een peilbuis is een PVC-buis met een perforatie van een meter, waar grondwater in kan stromen om dit vervolgens te bemonsteren.   

De grond wordt per halve meter of per bodemsoort bemonsterd. De monsters worden uiteindelijk naar het laboratorium gebracht. Hier wordt geanalyseerd welke stoffen aanwezig zijn in de grond. Tijdens het grondonderzoek wordt minimaal één peilbuis geplaatst. De projectleider toetst de resultaten aan de maximale toegestane waarden uit de wet en verwerkt vervolgens alle gegevens in een rapport. Het rapport kunt u als bijlage bij de aanvraag van de omgevingsvergunning bijvoegen.  

 

Geldigheid van het onderzoek

De geldigheid van het bodemverontreiniging onderzoek bij een ondergrondse tank is beperkt tot maximaal 1 jaar. Dit is ook goed te begrijpen omdat de tank potentieel een verontreinigde bodem kan veroorzaken. 

Hoelang duurt een bodemonderzoek?

De tijd die nodig is om een verkennend milieukundig bodemonderzoek uit te voeren duurt vanaf monstername van de grond tot aan rapportage circa 3 weken. Het voorbereiden en plannen duurt het over het algemeen ongeveer 2 weken. Het gehele traject vanaf het geven van de opdracht tot het opleveren van het onderzoeksrapport duurt ongeveer 5 weken. De grondmonster nemer die op locatie de grondmonsters zal gaan nemen heeft gemiddeld 2 à 3 uur nodig om de opdracht uit te voeren.

Wat zijn de bodemonderzoekskosten van een ondergrondse tank?

De kosten voor het laten uitvoeren van een bodemonderzoek nabij een ondergrondse tank  hangen af van een aantal factoren. De kosten van een  bodemonderzoek zijn afhankelijk van onder andere de inhoud van de tank, de locatie van het vul- en ontluchtingspunt en de grootte van het ondergrondse leidingwerk. Op basis van bovenstaande gegevens moeten volgens de NEN 5740 (onderzoeksnorm voor verkennend bodemonderzoek) een vast aantal boringen, peilbuizen, grond- en grondwateranalyses worden verricht. Hoe groter de tank en hoe uitgebreider het ondergrondse leidingwerk des te meer boringen, peilbuizen en analyses noodzakelijk zijn.

Veder zijn nog meerdere factoren van invloed op de kosten van bodemonderzoek. Indien de locatie verhard is met bijvoorbeeld beton of asfalt is het soms (niet altijd) noodzakelijk om door de verharding heen te boren. Hierdoor zullen de kosten voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek hoger zijn dan wanneer sprake is van onverharde bouwgrond.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.