asfalt

Onderzoek van asfalt

Onderzoek van asfalt

Voor de afvoer van asfalt is de CROW publicatie 210, richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, van kracht. Deze richtlijn regelt de voorwaarden voor het afvoeren en/of hergebruiken van asfalt dat vrijkomt bij bijvoorbeeld freeswerkzaamheden.

Waarom asfaltonderzoek?

In het verleden (voor 1990) werd als bindmiddel teer gebruikt. Teer heeft als nadeel dat het erg veel PAK (PAK is een afkorting voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) bevat. Asfalt wat teer bevat is schadelijk voor de gezondheid en komt met name vrij bij het frezen en bewerken van ‘teerhoudend asfalt’. Momenteel wordt als bindmiddel bitumen toegepast, maar doordat asfalt in Nederland vaak overlaagd wordt kan het nog steeds dat er in een laag te verwijderen asfalt verhoogde gehalten aan teer aanwezig zijn.

Het is voorafgaand aan freeswerkzaamheden noodzakelijk om het asfalt te onderzoeken op PAK. Er dient te worden vastgesteld of het PAK gehalte boven de 75 mg/kg (hergebruikswaarde) ligt. Ligt het gehalte onder de 75 mg/kg is het asfalt geschikt voor hergebruik en kan het materiaal veelal door een asfaltcentrale worden ingenomen. Is het gehalte boven de 75 mg/kg is het asfalt teerhoudend en moeten de teerhoudende lagen apart worden afgevoerd naar een thermische reiniger. HIer wordt het PAK thermisch uit het asfalt verwijderd.

Wat is asfalt?

Asfalt is een mengsel van steenslag of grind eventueel aangevuld met zand, bindmiddel (bitumen) en eventuele vulstof zoals bijvoorbeeld vliegas. Er zijn heel veel verschillende toepassingen van asfalt en dus ook heel veel verschillende soorten asfalt

Hoe wordt asfaltonderzoek uitgevoerd?

De te verwijderen asfaltlaag wordt visueel beoordeeld. Reparatievakken en/of opstelplaatsen voor bijvoorbeeld bussen moeten apart worden onderzocht. Vervolgens wordt per 500 m2 te verwijderen asfalt een boring geplaatst. Veelal wordt de onderliggende wegfundering ook bemonsterd en geanalyseerd om te bepalen of het materiaal kan worden hergebruikt. De boorkernen worden in het laboratorium beschreven en ingespoten met een PAK-marker. Als er veel PAK in het asfalt aanwezig is zal de PAK-marker oplichten. Als dat het geval is kan worden aangenomen dat er meer dan 250 mg/kg ds PAK aanwezig is. De hergebruikswaarde voor PAK in asfalt is 75 mg/kg.

Als de PAK-marker niet oplicht is er minder dan 250 mg/kg aan PAK in het asfalt aanwezig. Er zal aanvullend onderzoek moeten worden verricht (DLC, HPLC of GC-MS) om vast te stellen of het PAK gehalte inderdaad onder de 75 mg/kg ligt.

Wij helpen u graag met de uitvoering van asfaltonderzoek.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.