Grondmonsters voor bodemonderzoek

Pfas in de grond

Sinds 2019 is PFAS  vaak in het nieuws. PFAS zijn chemische stoffen die niet afbreekbaar zijn. Deze chemische stoffen komen in de grond terecht en dit kan gevaarlijk zijn voor zowel het milieu als uw gezondheid. PFAS is een verzamelnaam voor Per- en polyfluoralkylstoffen die door de mens zijn gemaakt. De bekendste stoffen zijn PFOS, PFOA en GenX (samen PFAS genoemd). PFAS hebben de eigenschappen dat ze water-, vet- en vuilafstotend zijn. Hierdoor zijn deze stoffen toegepast in veel producten.

Waarom een pfas grondonderzoek ?

Een bodemonderzoek naar PFAS kan verschillende redenen hebben waarom het belangrijk kan zijn om een verkennend bodemonderzoek PFAS uit te laten voeren:

Bij aankoop van grond of woning

Een bodemonderzoek pfas kan zekerheid bieden over de kwaliteit van de bodem op een perceel of in een tuin, de aanwezigheid van PFAS kan namelijk invloed hebben op de waarde van het vastgoed.

Gezondheid

Denk met namen aan in de tuin werken, kinderen die in de tuin spelen of eigen groenten en fruit verbouwen. De blootstelling aan PFAS door middel van lichamelijk contact of consumptie kan tot gezondheidsrisico’s leiden.

Lokale Regelgeving:

Er kunnen lokale regels en voorschriften zijn die vereisen dat grond wordt getest op PFAS, met namen als er sprake is van grondontgraving met transport naar een andere locatie of tijdens een vergunningsaanvraag van een bouwvergunning als de locatie pfas pfoa verdacht is.

Het uitvoeren van een bodemonderzoek naar PFAS als particulier is dus een combinatie van bescherming van de gezondheid, waarborgen van de waarde en het voldoen aan mogelijke wettelijke eisen. Zelfs in afwezigheid van wettelijke verplichtingen volgens de pfas wetgeving, kan het een belangrijke stap zijn bij de aan- of verkoop van onroerend goed.

Is een grondonderzoek pfas verplicht?

Tijdens een verkennend bodemonderzoek is onderzoek naar PFAS alleen verplicht als de locatie verdacht is op het voorkomen van PFAS. 

Onderzoek naar PFAS is verplicht bij het ontgraven van grond en afvoer van de locatie. De ontvanger van de grond zal vragen naar een PFAS analyse. Is deze niet voorhanden dan zal hij dit zelf moeten regelen en zal de kosten doorberekenen in de afvoerprijs.  

 

Hoe wordt pfas onderzoek uitgevoerd?

Allereerst wordt een (historisch) vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek moet volgens de NEN5725 worden uitgevoerd. In deze norm staat voorgeschreven welke informatiebronnen moeten worden geraadpleegd. Kortgezegd wordt op basis van het gebruik van de locatie in het heden en het verleden een uitspraak gedaan of een locatie verdacht of onverdacht is op het voorkomen van een bodemverontreiniging. 

Een bodemonderzoek bestaat uit een grond onderzoek. De oppervlakte van de locatie is maatgevend voor het aantal grondboringen en analyses die volgens de NEN 5740 noodzakelijk zijn. 

De grond wordt per halve meter of per bodemsoort bemonsterd. De monsters worden uiteindelijk naar het laboratorium gebracht. Hier wordt geanalyseerd welke stoffen aanwezig zijn in de grond. De projectleider toetst de resultaten aan de maximale toegestane waarden uit de wet en verwerkt vervolgens alle gegevens in een rapport.

Hoelang is een pfas verkennend bodemonderzoek geldig?

Een PFAS onderzoek is net als bijna elk bodemonderzoek gemiddeld 5 jaar geldig.

Hoelang duurt een Pfas grond onderzoek?

De tijd die nodig is om een grondonderzoek uit te voeren duurt vanaf monstername van de grond tot aan rapportage circa 2 weken. Het voorbereiden en plannen duurt het over het algemeen ongeveer 1 week. Het gehele traject vanaf het geven van de opdracht tot het opleveren van het onderzoeksrapport duurt ongeveer 3 weken. De grondmonster nemer die op locatie de grondmonsters zal gaan nemen heeft afhankelijk van de grote van de te onderzoeken oppervlakte gemiddeld tussen de 1 à 2 uur nodig om de opdracht uit te voeren.

Wat zijn de kosten van een bodemonderzoek pfas?

De kosten van een bodemonderzoek zijn afhankelijk van onder andere de oppervlakte van de te onderzoeken locatie. Op basis van de oppervlakte moeten volgens de NEN 5740 (de onderzoeksnorm voor een pfas verkennend bodemonderzoek) een vast aantal boringen en grondanalyses worden verricht. Hoe groter de oppervlakte van de onderzoekslocatie des te meer boringen en analyses noodzakelijk zijn.

Veder zijn nog meerdere factoren van invloed op de pfas onderzoekskosten. Indien de locatie verhard is met bijvoorbeeld beton of asfalt is het soms (niet altijd) noodzakelijk om door de verharding heen te boren. Hierdoor zullen de kosten voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek hoger zijn dan wanneer sprake is van onverharde onderzoekslocatie.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.