Een asfaltmonster wordt genomen voor nader onderzoek van het asfalt

Asfaltonderzoek

Doormiddel van een asfaltonderzoek wordt de samenstelling van asfalt geanalyseerd. Dit kan nodig zijn bij de aanleg van nieuwe- of renovatie van bestaande toegangswegen of bedrijfsterreinen. Door monsters van het asfalt te nemen en deze in een laboratorium te testen, kan men bijvoorbeeld de aanwezigheid van schadelijke stoffen zoals teer detecteren. Aan de hand van de resultaten kan er verder actie worden ondernomen.

Waarom een asfalt onderzoek

Door te bepalen welke samenstelling het asfalt heeft, krijgen we inzicht in het type bindmiddel dat bij de productie van het asfalt is gebruikt (bijvoorbeeld teer of bitumen).

In sommige oudere asfaltmengsels werd teer gebruikt als bindmiddel. Teer is echter schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Een asfalt onderzoek kan aantonen of het asfalt teer bevat, wat belangrijk is bij teerhoudend asfalt afvoeren. Wanneer teerhoudend asfalt wordt vervangen of verwijderd, moet teerhoudend asfalt worden gestort op speciaal daarvoor aangewezen stortplaatsen die voldoen aan strenge milieueisen.

Is asfaltonderzoek verplicht?

In Nederland is bij het verwijderen of renoveren van asfaltlagen asfaltonderzoek nodig, vooral als er een vermoeden is dat het asfalt teer bevat, wat schadelijke polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) kan bevatten. Teerhoudend asfalt wordt ook wel teerhoudend asfaltbeton (TAB) genoemd.

De reden voor dit onderzoek is om te bepalen of het oude asfalt teer bevat, wat een stof is die als gevaarlijk wordt beschouwd voor het milieu en de gezondheid. Als het asfalt teer bevat, moet het op een speciale, milieuvriendelijke manier worden verwijderd en verwerkt.

Hoe wordt een asfaltonderzoek uitgevoerd?

Asfaltboringen en monsters:

Er worden monsters genomen uit het asfaltverharding, door middel van asfaltboringen. Deze monsters geven inzicht in de verschillende lagen van het asfalt en hun kwaliteit.

Laboratoriumanalyse:

De verzamelde monsters worden naar een laboratorium gestuurd voor verdere analyse. Hier worden verschillende tests uitgevoerd om de fysieke eigenschappen, zoals de laagopbouw en de aanwezigheid van teer (PAK), te bepalen.

Rapportage:

Na afronding van het onderzoek wordt een gedetailleerd rapport opgesteld met de bevindingen. Dit rapport geeft inzicht in de opbouw, eventuele schadelijke stoffen die aanwezig zijn, en aanbevelingen voor verdere actie, zoals reparatie, vervanging of speciale verwijderingsprocedures voor teerhoudend asfalt.

 

Hoelang duurt een onderzoek

De duur van een asfaltonderzoek is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de grootte van het te onderzoeken gebied en het aantal monsters dat moet worden genomen en geanalyseerd.

Zoals eerder beschreven bestaat een onderzoek uit 3 fases:

  1. Boringen en monstername: Dit kan enkele uren in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van het te onderzoeken gebied.
  2. Laboratoriumanalyse: De tijdsduur voor de analyse in het laboratorium hangt af van het soort tests en de bezetting van het laboratorium. De ingewikkeldere chemische analyses, zoals het bepalen van de aanwezigheid van teer of PAK kan enkele dagen tot 2 weken duren.
  3. Rapportage: Nadat alle analyses zijn voltooid, wordt er een rapport opgesteld. Dit kan enkele dagen tot een week in beslag nemen.

De levertijd van een volledig asfaltonderzoek CROW 210 neemt 3 a 4 weken in beslag, van het nemen van monsters tot het ontvangen van het eindrapport. De asfaltmonsternemer die op locatie de asfaltmonsters zal gaan nemen heeft afhankelijk van de grote van de locatie gemiddeld 2 uur nodig om de opdracht uit te voeren.

Wat kost een asfaltonderzoek?

De kosten van een asfalt onderzoek zijn afhankelijk van onder andere de oppervlakte van de te onderzoeken locatie. Op basis van het aantal vierkant meters moet volgens de CROW 210 (richtlijnen voor omgang met vrijgekomen asfalt) een vast aantal boringen en asfaltanalyses worden verricht. Hoe groter de oppervlakte des te meer boringen en analyses noodzakelijk zijn.

Goedkoop bodemonderzoek nodig?

Wij garanderen de laagste kosten voor de diverse bodemonderzoeken en de snelst mogelijke oplevering van de rapportage.